The European Organisation for Sustainability

Posts tagged ‘nolaskolan’

Douglas Mallette, Örnsköldsvik och Zeitgeist

Dessvärre så skulle jag aldrig ha kunnat gå på det nu inställda Nolaskolan-evenemanget på grund av konferensen, och nu är det oklart om UPF kan organisera Mallette’s föreläsning i Umeå då finansierings- och övernattningsfrågan inte lösts.

Emedan denna händelse är tragisk för Zeitgeist i Örnsköldsvik, så är den samtidigt lite illustrativ för de problem som Zeitgeiströrelsen har. För tre år sedan föreslog Zeitgeistrepresentanter för oss i EOS att vi skulle ansluta oss till deras betydligt större rörelse. Vi tackade nej, eftersom vi fann att Zeitgeiströrelsen hade alltför många medlemmar som aktivt tror på och sprider kontroversiella eller nyandliga idéer vilka vi inte ser kan bidra på ett konstruktivt sätt till att erbjuda lösningar på världens problem.

Ett annat problem illustreras av det rykte som TZM alltmer och mer kommit att få. Bland annat har anklagelser om att organisationen skulle vara en kult ha uppkommit.

Jag tror att det största problemet är att TZM är så pass konsekventa att de rentav ställer krokben för sig själva. Deras nätverk är officiellt ledarlöst och har ingen struktur för medlemsavgifter eller några nedskrivna centrala värderingsgrunder utöver deras målsättningar. Därmed så finns det hela tiden en risk för att deras budskap ska missförstås, missrepresenteras eller kuppas av allehanda olika fraktioner som eftersträvar mer uppmärksamhet. Eftersom medlemmarna huvudsakligen består av glada amatörer när det kommer till att sprida budskapet så är det inte förvånande att talespersonerna ibland uttrycker tankar och åsikter som de i efterhand inser att de borde hållit för sig själva.

Min åsikt om huruvida TZM är en kult, är att den möjligtvis har några kultliknande egenskaper, men att det inte är en kult. Vilka kultliknande egenskaper har då TZM?

TZM baseras på en tro på vetenskapen, vilket inte i sig är vetenskap, och en tro på en resursbaserad ekonomi (utan att några experiment under kontrollerade förhållanden ännu genomförts).

TZM baseras på en övertygelse i att världen väldigt snart ska förändras antingen i en apokalyptisk eller en paradisisk riktning, vilket odlar förväntningar hos medlemmarna om ett slags “uppryckande” av mänskligheten.

Inom TZM finns det många medlemmar som företräder antingen teorier om hemliga sällskap eller nyandliga teorier.

Samtidigt så kan jag inte definiera rörelsen som en kult riktigt.

Inte ens om han skulle vilja har Peter Joseph fullständig kontroll över TZM. Medlemskapitlen är i praktiken självstyrande och kan göra i stort sett vad de vill. Peter Joseph kan mest påverka rörelsen via sina podcasts eller annat material som han utger, men han kan inte lita på att medlemmarna gör det som han vill att de ska göra. Det är möjligt – jag vet inte – att han vill vara en slags messiansk ledare eller åtminstone en alfahanne, men han kan  inte det på grund av frånvaron av en byråkratisk eller organisatorisk struktur.

Ifall Peter Joseph eller folket kring honom skulle haft mer kontroll skulle inte sådana fenomen som TZM-medlemmar som kommer med våldsbejakande, alternativa och för rörelsen pinsamma uttalanden i media vara ett problem. Ifall TZM var en kult skulle alla medlemmar och talespersoner låta i stort sett likadana.

Jag säger inte detta för att försvara TZM, utan för att det inte ska gå inflation i begreppet “kult”. Vissa uttryck, som till exempel “fascism”, har blivit begrepp som egentligen handlar om allt som människor finner vara dåligt, snarare än originalbetydelsen. Slutresultatet av denna betydelseinflation är att i stort sett alla rörelser och företeelser anklagas för att vara kulter, ha fascistoida tendenser eller annat, och att definitioner till slut mer handlar om förolämpningar än substans.

Nu säger jag inte att Peter Joseph inte har inflytande. Han har inflytande, men betydligt mindre inflytande än vad en vald ordförande skulle ha för en förening, eftersom hans makt bygger på karisma och hans förmåga att övertala medlemskapitlen istället för formella regler. Detta innebär också att det inte går att avsätta honom eftersom han inte är “ledare”. TZM definierar ju sig inofficiellt som en “ledarlös” rörelse, vilket innebär att nivån ovanför kapitelkoordinatorer är odefinierad.

Problemet med ledarlösa rörelser, såtillvida vi inte talar om delvis illegala aktivistnätverk som ELF, AFA och Anonymous, är att det inte går att utkräva ansvar från de som fattar beslut eftersom det inte finns några formella kanaler som tillåter rörelsen att kontrollera alfafigurerna. Därmed urholkas efterhand legitimiteten, eftersom karisma är ett politiskt kapital som är väldigt känsligt och som samtidigt är väldigt beroende av medial framtoning och spinn (detta problem har vi alltmer och mer kommit att se i de flesta länder ju mer makt media har fått att definiera verkligheten).

Det är inget fel i att ha valda ledare, så lång tid som ledarna är kontrollerade av medlemmarna genom ett formellt nätverk av överlappande institutioner, är ansvariga inför medlemmarna och kan avsättas av medlemmarna, och så lång tid det finns en kultur som inte riktar in sig på personlighetskulter.

Grundproblemet med TZM, förutom att det är svårt för rörelsen att lösa det moment 22 som kommer av att de varken kan ta avstånd från eller öppet stödja den första filmen, är att rörelsen uppkom som i en “Big Bang”, vilket innebar att det plötsligt fanns tusentals personer som skulle organiseras och engageras av ett fåtal. Detta har skapat ett svårdefinierat socialt nätverk där väldigt många av medlemmarna har problem med översikt, och där det finns gott om utrymme för medlemmarna att själva definiera vad de vill ha ut av rörelsen, även i sådant som rör rörelsens centrala målsättningar.

Misslyckandet av TZM Scandinavia att organisera föreläsningen i Örnsköldsvik är den första gången som TZM får större (negativ) medial uppmärksamhet i Västerbotten, och representerar också ett av flera misslyckanden som jag misstänker har att göra med den relativa frånvaron av strukturer och av vägledande normer som kan göra det klart och tydligt för allmänheten vad TZM tror på och inte tror på. Eftersom jag själv personligen såg fram emot att möta Douglas Mallette, om inte annat för att se vad det är för idéer som han har, så är detta en besvikelse för mig också.

För EOS är det dock en viktig möjlighet att lära oss av ett misstag som en annan rörelse begått och se var det misstaget ligger någonstans.

/Enrique

Advertisements